Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh
19/12/2013

Ngày 3/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 168/CV-CT ngày 25/11/2013 của Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh. Phương án phát hành của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013 số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/7/2013; Nghị quyết HĐQT số 06/2013/NQ-HĐQT ngày 29/10/2013 và các quy định của pháp luật. Cụ thể:

+ Số lượng phát hành: 3.197.000 cổ phiếu;

+ Nguồn vốn thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển.

(UBCKNN)

Các tin khác