Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn
17/12/2013

  Ngày 12/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Công văn số 433/BC-VHG ngày 10/12/2013 của CTCP Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 12.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số lượng cổ phiếu được phép phát hành.

(UBCKNN)

Các tin khác