Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
16/12/2013

   Ngày 10/12/2013, Chủ tịch cấp Giấy chứng nhận số 74/GCN-UBCK đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

  Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh được đăng ký phát hành để hoán đổi theo các nội dung như sau:

  Tổng số lượng cổ phiếu phát hành: 310.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Ngân hàng TMCP Đại Á để hoán đổi cổ phiếu.

  Tổng giá trị phát hành (tính theo mệnh giá): 3.100.000.000.000 (Ba nghìn một trăm tỷ) đồng.

  Tổ chức tư vấn phát hành: CTCP Chứng khoán Phú Gia.

  Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác