Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội
13/05/2014

  Ngày 5/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 523/2014/CtyCPDP ngày 5/5/2014 của CTCP Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 39/2014/NQĐHCĐ-CtyCPDP ngày 23/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác