Skip to content
Phát hành ra công chúng
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
13/10/2021

Ngày 11/10/2021, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả số 105/2021/CV-TEG ngày 08/10/2021 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành (Mã cổ phiếu: TEG – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 33.208.130 cổ phiếu theo nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 126/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 06/8/2021, trong đó:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 1.619.035 cổ phiếu;

Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.589.095 cổ phiếu;

Chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá: 10.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác