Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP CMC
12/05/2014

Ngày 8/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 162/BC-CMC ngày 28/4/2014 của CTCP CMC. CTCP CMC thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo phương án được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 4A/NQ-HĐQT-2014 ngày 25/4/2014 và các quy định của pháp luật. Cụ thể:

Số cổ phiếu đăng ký bán: 205.900 cổ phiếu;

Phương thức giao dịch: Khớp lệnh;

Nguyên tắc xác định giá: Theo Quy chế của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Thời gian dự kiến giao dịch: từ 20/5/2014 đến 18/6/2014;

Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

(UBCKNN)

Các tin khác