Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP
01/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 01-2021/BCKQ-BMJ ngày 25/02/2021 của CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Khoáng sản Miền Đông AHP đã chào bán thành công là 24.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác