Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Tập đoàn Everland
26/02/2021

Ngày 250/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN0 nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 24/2021/EVG-BC ngày 25/02/2021 của CTCP Tập đoàn Everland (mã cổ phiếu: EVG – niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 45.000.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác