Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận
23/05/2014

Ngày 19/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Công nghiệp Khoáng sản Bình Thuận. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/KSA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2014 của Công ty và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác