Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
18/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng theo Báo cáo số 693/2020/BC-CII ngày 10/11/2020 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã CK: CII – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 393.876 trái phiếu (mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu).”

UBCKNN

Các tin khác