Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Thế giới số Trần Anh
18/12/2013

Ngày 11/12/2013, UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Thế giới số Trần Anh theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2013, Nghị quyết HĐQT số 06/2013/NQ-HĐQT ngày 10/12/2013 và Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 29/2013/TB-HĐQT ngày 10/12/2013, theo đó:

+ Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 652.580 cổ phiếu;

+ Thời gian dự kiến giao dịch: Tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch theo qui định;

+ Phương thức giao dịch: Thỏa thuận trong hệ thống;

+ Giá bán: 49.337 đồng/cổ phiếu;

+ Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CTCP Chứng khoán Sài Gòn.

(UBCKNN)

Các tin khác