Skip to content
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng của CTCP Hạ tầng Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh
22/10/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Báo cáo số 494/2021/CV-CII ngày 21/10/2021 của Công ty cổ phần Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (Mã cổ phiếu: CII – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Công ty đã phân phối 5.000.000 trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu).

UBCKNN

Các tin khác