Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần SCI
22/09/2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 154/2022/BC-SCI ngày 19/9/2022 của Công ty cổ phần SCI (Công ty). Theo đó, Công ty đã phân phối 33.027.277 cổ phiếu, trong đó:

- Công ty đã bán 26.213.277 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Công ty đã bán 2.620.630 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành cho người lao động.

- Công ty đã phát hành 4.193.370 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

UBCKNN

Các tin khác