Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Điều chỉnh báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
03/03/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được văn bản số 862/CV-SHB ngày 26/02/2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) kèm theo các tài liệu liên quan, đề nghị điều chỉnh kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 156/GCN-UBCK ngày 31/12/2019 của UBCKNN (điểu chỉnh lại báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 2218/TGĐ ngày 06/5/2020). Theo ssó, trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, SHB đã chào bán 295.955.949 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác