Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam
06/12/2013

  Ngày 4/12/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 70/GCN-UBCK đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng cho Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam (ENF) với nội dung như sau:

  + Vốn huy động tối thiểu: 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) đồng’

  + Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 (mười nghìn) đồng;

  + Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở.

  Công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments

  Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

  Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác