Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Khoáng sản Na Rì Hamico
02/12/2013

      

  Ngày 29/11/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 67/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico chào bán 18.142.500 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng, trong đó: 6.047.500 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu; 12.095.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 120.950.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng). Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha.

       Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico có vốn điều lệ 241,9 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại Thôn Lũng Hoàn, Xã Xuất Hóa, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác