Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và trái phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ra công chúng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
17/01/2014

Ngày 14/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và trái phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam ra công chúng của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (VNA). Theo báo cáo, VNA đã chào bán thành công 24.033.426 cổ phiếu và 827.847 trái phiếu Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.

(UBCKNN)

Các tin khác