Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy Chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Gỗ MDF VRG – Quảng Trị
16/01/2014

      Ngày 15/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 07/GCN-UBCK chấp thuận cho Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG – Quảng Trị chào bán cho cổ đông hiện hữu 20.667.598 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 206.675.980.000 (Hai trăm linh sáu tỷ sáu trăm bảy mươi lăm triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng. Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB.

       Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG – Quảng Trị có vốn điều lệ 344,46 tỷ đồng. Trụ sở đặt tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, Phường Đông Lương, Tp. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

        Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác