Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
Cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu CTCP Cơ khí – Xây dựng Giao thông ra công chúng cho Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam
15/01/2014

  Ngày 13/1/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận số 04/GCN-UBCK chào bán cổ phiếu CTCP Cơ khí – Xây dựng Giao thông ra công chúng cho Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam.

      Cổ phiếu CTCP Cơ khí – Xây dựng Giao thông ra công chúng được Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam đăng ký chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

      Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 351.000 cổ phiếu;

      Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 3.510.000.000 (Ba tỷ năm trăm mười triệu) đồng.

      Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

Vốn sở hữu của Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam tại CTCP Cơ khí – Xây dựng Giao thông 14,96 tỷ đồng.

   Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(UBCKNN)

Các tin khác