Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thủy điện Gia Lai
04/12/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo kết quả số 171/2020/BC-GHC ngày 2/12/2020 của CTCP Thủy điện Gia Lai. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Thủy điện Gia Lai đã chào bán thành công là 10.250.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác