Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Điện Gia Lai
04/11/2020

Ngày 02/11/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng theo báo cáo số 419/2020/BCKQPH-GEC ngày 30/10/2020 của CTCP Điện Gia Lai (Mã CK: GEG, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM). Công ty đã thực hiện phân phối 50.972.919 cổ phiếu theo GCN đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 178/GCN-UBCK ngày 08/9/2020

UBCKNN

Các tin khác