Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Phân lân Ninh Bình
12/12/2013

  

Ngày 10/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Phân lân Ninh Bình theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 1853/TCKT-PLNB ngày 29/11/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2013 số 1850/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/11/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác