Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON
26/05/2014

Ngày 19/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của CTCP Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON (Mã CK: FCN), theo Thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu số 13/2014/TB-VPCT.FECON ngày 17/4/2014. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 06/2014/NQ-ĐHĐCĐ.FECON ngày 15/3/2014; Nghị quyết HĐQT số 11/2014/NQ-HĐQT.FECON ngày 31/3/2014; Nghị quyết HĐQT số 13/2014/NQ-HĐQT.FECON ngày 31/3/2014; Nghị quyết HĐQT số 18/2014/NQ-HĐQT.FECON ngày 17/4/2014 và Nghị quyết HĐQT thông qua các điều kiện, điều khoản trái phiếu cụ thể theo cam kết của Công ty tại Công văn số 83/2014/CV-VPCT.FECON ngày 12/5/2014.

(UBCKNN)

Các tin khác