Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành ra công chúng
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Bao bì Biên Hòa
26/05/2014

  Ngày 20/05/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Bao bì Biên Hòa (theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 50/2014/SVI ngày 15/05/2014). Phương án bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT/2014 ngày 18/4/2014.

(UBCKNN)

Các tin khác