Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần VINAM
20/11/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 27/2020/BC-CVN ngày 18/8/2020 của Công ty Cổ phần VINAM (Mã CK: CVN). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/CVN/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27.07/2020/NQ-HĐQT ngày 27/7/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác