Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của của CTCP Chứng khoán Thiên Việt
18/11/2020

          Ngày 29/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt. Cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 8.111.223 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 8.110.474 cổ phiếu

- Số cổ đông được phân phối: 681 cổ đông

UBCKNN

Các tin khác