Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt
27/10/2020

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 13337/2020/LienVietPostBank của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Mã chứng khoán: LPB – UPCOM). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 714/2020/NQ-HĐQT ngày 10/8/2020 của LPB, văn bản số 7585/NHNN-TTGSNH ngày 16/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác