Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
27/10/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung Báo cáo phát hành cổ phiếu số 64/CV-SHA/2020 ngày 02/10/2020 của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã chứng khoán: SHA – niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 24/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT-SHA/2020 ngày 01/10/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác