Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sara Việt Nam
16/10/2020

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Sara Việt Nam (Công ty) theo Báo cáo phát hành số 37/2020/BC-SRA ngày 31/8/2020 của CTCP Sara Việt Nam. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/SRA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18.08/2020/NQ-HĐQT ngày 18/8/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22.09/2020/NQ-HĐQT ngày 22/9/2020và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác