Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 của Ngân hàng TMCP Phương Đông
16/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 theo báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 85/2020/BC-HĐQT ngày 2/10/2020 của Ngân hàng TMCP Phương Đông. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 49/2020/NQ-HĐQT ngày 2/10/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác