Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Tiến Bộ
16/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 24/2020/BC-TTB ngày 17/09/2020 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (Mã chứng khoán: TTB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 03/09/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác