Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư – Kinh doanh Nhà
16/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 142/ĐTKDN ngày 24/08/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư – Kinh doanh Nhà (Mã chứng khoán: ITC – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020, Nghị quyết HĐQT số 14/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác