Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
16/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 0901/2020/BCPH ngày 28/9/2020 của CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam (Mã CK: VHE). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 15/2020/NQ-ĐHĐCĐ/VHE ngày 27/7/2020, Nghị quyết HĐQT số 2809/2020-NQ/HĐQT ngày 28/9/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác