Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xi măng Bỉm Sơn
15/10/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 2476/XMBS-TCKT ngày 05/10/2020 của CTCP Xi măng Bỉm Sơn (Mã CK: BCC). Theo đó, BCC đã phát hành 13.199.758 cổ phiếu để trả cổ tức (chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phiếu đăng ký phát hành)

UBCKNN

Các tin khác