Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh
14/10/2020

Ngày 08/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 1454/2020/CV-HBBank ngày 07/10/2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (Mã CK: HDB – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện phân phối 144.886.776 cổ phiếu để trả cổ tức, 144.886.776 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và mua lại 2.834 cổ phiếu lẻ làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác