Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Đầu tư Nam Long
14/10/2020

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo Báo cáo số 146/2020/CV/NLG ngày 05/10/2020 của CTCP Đầu tư Nam Long (Mã CK: NLG – niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 23.893.716 cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty là 1.674.369 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác