Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Công nghệ Sài gòn Viễn Đông
30/09/2020

Ngày 23/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 07/BC-HĐQT ngày 22/09/2020 của CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (mã CK: SVT, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, công ty đã thực hiện phát hành 1.052.637 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác