Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông
30/09/2020

Ngày 22/09/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 06.20BC/VID-HĐQT ngày 21/09/2020 của CTCP Đầu tưu Phát triển Thương mại Viễn Đông (mã CK: VID, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 2.806.131 cổ phiếu để trả cổ tức.

UBCKNN

Các tin khác