Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Hòa Phát
19/05/2014

  Ngày 14/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Công văn số 01/2014 ngày 9/5/2014 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Theo báo cáo, CTCP Tập đoàn Hòa Phát đã phát hành 62.855.642 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác