Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG
09/05/2014

  Ngày 7/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo số 299-TND-BC của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (Công ty). Công ty thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 247/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2014, Nghị quyết HĐQT số 300/NQ-HĐQT ngày 7/5/2014 về việc thông qua phương án xử lý cổ phần lẻ và thời gian thực hiện đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác