Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Sợi Thế Kỷ
09/05/2014

Ngày 7/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Sợi Thế Kỷ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0302018927 đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 19/7/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 152-14/CVTK ngày 6/5/2014. Phương án phát hành của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04-2014/NQ-ĐHĐCĐ/TK ngày 26/3/2014, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05-2014/NQHDQT ngày 24/4/2014 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác