Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Cơ điện Trần Phú
25/02/2014

Ngày 18/2/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Cơ điện Trần Phú. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 4/8/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác