Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
14/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 13/2021/CV-HĐQT.HBC ngày 23/08/2021 của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã cổ phiếu: HBC – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ.HBC ngày 21/6/2021, Nghị quyết HĐQT số 23/2021/NQ-HĐQT.HBC ngày 20/07/2021 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác