Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN thông báo về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia
04/05/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần chứng khoán Quốc Gia theo báo cáo ngày 22/4/2021. Theo đó, Công ty đã phân phối 13.000.000 cổ phiếu (phân phối 6.000.000 cổ phiếu để trả cổ tức và 7.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu).

UBCKNN

Các tin khác