Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng
16/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo kết quả phát hành số 03/2021/BC-HC3 ngày 11/06/2021 của CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng (mã chứng khoán: HC3 – Upcom). Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu HC3 phát hành thành công là 1.880.450.

UBCKNN

Các tin khác