Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Đầu tư Thương mại TNG
15/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 3158/CV-TNG ngày 27/08/2021 của CTCP Đầu tư Thương mại TNG (Công ty/HNX/Mã CK: TNG). Phương án phát hành của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1046/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2021, Nghị quyết HĐQT số 3062/2021/NQ-HĐQT ngày 18/08/2021 về việc thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và các quy định của pháp luật.

Các tin khác