Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa
14/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 0408/BC-AAT ngày 04/08/2021 của CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa (Mã cổ phiếu: AAT – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh) và tài liệu bổ sung đến ngày 19/08/2021. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niêm năm 2020 số 2806-2/2020/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 28/06/2020, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19/6/2021, Nghị quyết HĐQT số 0408-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 04/08/2021 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác