Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Thủy điện Buôn Đôn
10/09/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 126/BC-BDHC-P2 ngày 13/8/2021 của CTCP Thủy điện Buôn Đôn (Mã chứng khoán: BSA – UPCOM). Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 21/NQ-ĐHĐCĐ-BDHC ngày 19/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 27/NQ-HĐQT-BDHC ngày 26/7/2021 của BSA và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác