Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 của CTCP Tập đoàn Cotana
10/06/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 03/2021/BC-CNG ngày 13/5/2021 của CTCP Tập đoàn Cotana. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021-NQ/ĐHĐCĐ-CNG ngày 26/4/2021, Nghị quyết HĐQT số 03/2021-NQ/HĐQT-CNG ngày 12/5/2021 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác