Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Địa ốc 11
11/09/2013

Ngày 9/9/2013, UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo báo cáo số 32-BC-D11-KH ngày 12/8/2013 của Công ty Cổ phần Địa ốc 11. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2013 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/6/2013 của Công ty và các quy định của pháp luật. Cụ thể:

+ Số lượng phát hành: 727.999 cổ phiếu;

+ Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế;

+ Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành được làm tròn đến hàng đơn vị.

(UBCKNN)

Các tin khác